Voorwaarden BRU-card

1. VOORSTELLING BRU-CARD

De BRU-card is een voordeelkaart die aan de houder ervan kortingen verschaft op Brussels Airport.

De kortingen verbonden aan deze kaart worden opgesomd op volgende pagina brucard.be/nl/voordelen Brussels Airport Company behoudt zich evenwel het recht voor om de lijst en het bedrag van de korting te allen tijde te wijzigen.

2. AANVRAAG BRU-CARD

Elke reisagent of touroperator gevestigd in België, Nederland, Frankrijk of het Groothertogdom Luxemburg kan een aanvraag indienen tot het bekomen van een BRU-card op www.brucard.be

De aanvrager garandeert de correctheid van de overgemaakte informatie en is als enige verantwoordelijk voor elke verkeerde, onvolledige overmaking van gegevens. Brussels Airport Company behoudt zich het recht voor de correctheid van de overgemaakte gegevens te controleren.

3. TOEKENNING BRU-CARD

Brussels Airport Company zal maandelijks de BRU-card versturen naar de aanvragers. De Bru Card belandt telkens in het begin van de maand volgend op de maand van de aanvraag. Aanvragers die na de controle van hun gegevens niet blijken te voldoen aan de gestelde voorwaarden zullen geen BRU-card ontvangen. Deze BRU-card is onbeperkt geldig.

4. GEBRUIK BRU-CARD

De voordelen (zoals vermeld onder punt 1) gelden enkel op vertoon van een kaart die geregistreerd en geactiveerd is op www.brucard.be.

De toegekende BRU-card is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Brussels Airport Company of de persoon aan wie de BRU-card gepresenteerd wordt, heeft het recht de aanbieder van de BRU-card om legitimatie te vragen. Bij misbruik wordt de BRU-card onmiddellijk gedeactiveerd. In geval van verlies of diefstal van de BRU-card zal de houder ervan Brussels Airport Company hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

5. PERSOONSGEGEVENS

Brussels Airport Company respecteert de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaande de behandeling van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

Brussels Airport Company bewaart de volgende gegevens van de aanvragers van een BRU-card, dewelke kunnen beschouwd worden als persoonsgegevens: naam, voornaam, functie en alle informatie die de aanvrager vrijwillig aan Brussels Airport Company overmaakt. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij aan Brussels Airport Company overmaakt.

Door het aanvraagformulier in te vullen, geeft de ondertekenaar toelating om deze gegevens op te nemen in een bestand dat Brussels Airport Company gebruikt voor statistische en commerciële doeleinden (inclusief om informatie over haar producten te verschaffen via direct marketing) en dat doorgegeven zou kunnen worden aan de partners van deze actie voor commerciële doeleinden. De ondertekenaar verklaart te weten dat deze gegevens steeds geraadpleegd en indien nodig verbeterd kunnen worden. Hij of zij kan zich op elk ogenblik verzetten tegen gebruik van deze gegevens voor direct mail.

Recht tot inzage, weigering en aanpassing

Ingevolge de Belgische wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft de aanvrager het recht op inzage, aanpassing, correctie en weigering van de verwerking van vertrouwelijke informatie.

Indien de deelnemer gebruik wil maken van dit recht, kan hij met Brussels Airport Company contact opnemen via:

  • Contactformulier
  • fax: 02 / 753 41 59
  • postadres: Aviation Development • Brussels Airport Company n.v. • Luchthaven Brussel Nationaal • BE-1930 Zaventem